1. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF”) alapvetően valamennyi vállalkozóval kötött jogügyletre vonatkoznak, kivéve ha a szerződő felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben az ÁSZF-t kivételes esetben fogyasztókkal való jogügyletekkel kapcsolatban is alkalmazzák, azt csak akkor lehet figyelembe venni, ha nincsenek a fogyasztókra vonatkozó kényszerítő erejű olyan jogszabályok, amelyek az ÁSZF rendelkezéseinek ellentmondanak. A vevő vásárlási feltételei a vevővel való üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt kizárásra kerül, kivéve ha ezeket a feltételeket az egyes ügyletekkel kapcsolatban a Vöslauer Mineralwasser GmbH (a továbbiakban: Vöslauer”) írásban elismerte. A tiltakozás hiánya semmi esetben sem jelenti a vevő feltételeinek elismerését.
Amennyiben a vevő a Vöslauer-rel további írásbeli megállapodásokat kötött, akkor a felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a jelen ÁSZF csak annyiban alkalmazandó, amennyiben az ÁSZF rendelkezései nem mondanak ellent a szerződés tartalmának.

2. AJÁNLATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

A Vöslauer alapvetően szabadon tehet ajánlatokat írásban, kivéve ha az ajánlatokat kifejezetten kötelező érvényűnek ismeri el. A Vöslauer munkavállalóinak szóbeli ajánlatai, ill. kötelezettségvállalásai csak akkor érvényesek, ha azokat a Vöslauer írásban megerősítette.

3. CSOMAGOLÁS, BETÉT 

Az újrahasznosítható csomagolást betétdíj megfizetése ellenében csak kölcsönbe állítjuk a vevő rendelkezésére, az a Vöslauer tulajdonában marad, és a lehető leghamarabb hibátlan állapotban vissza kell juttatni. Hibátlan csomagolás visszaküldése esetén a betétdíjak (lásd árlista) visszatérítésre kerülnek. A csomagolást kizárólag a Vöslauer-től vásárolt áru szállításához és raktározásához szabad felhasználni. Az üres palackokat visszaküldés előtt szétválogatva a megfelelő rekeszbe kell helyezni. Ha a Vöslauer 14 napon belül nem jelzi panaszát, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Vöslauer az újrahasznosítható csomagolás megfelelő állapotát kifejezetten megerősíti.

4. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A kiszállított, ill. átadott áru annak teljes kifizetéséig a Vöslauer tulajdonában marad. Harmadik felek hozzáférését az áruhoz, különösen a lefoglalást haladéktalanul jelezni kell a Vöslauer-nek, és a Vöslauer rendelkezésére kell bocsátani minden, a tulajdonjog érvényesítéséhez szükséges információt.
Amennyiben a vevő az árut nem végfogyasztók felé értékesíti, akkor átruházza a harmadik felekkel szemben a Vöslauer tulajdonában álló áru viszonteladásából származó követeléseit a Vöslauer-re, amíg a vele szemben fennálló összes követelés nem teljesül a Vöslauer felé, és vállalja, hogy vevőjét tájékoztatja erről legkésőbb a szerződés megkötésekor, valamint hogy az átruházást könyvelésében megjeleníti. A vevő köteles továbbá a harmadik személy adóst haladéktalanul megnevezni. A Vöslauer jogosult arra, hogy követeléseinek behajtását a harmadik személy adós esetében önállóan intézze.

5. MEGRENDELÉSEK

A megrendeléseket faxon, e‑mailen keresztül vagy EDI-típusú üzenetben kell leadni. A vevő legkésőbb a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A legkisebb szállításonként rendelhető mennyiség egyéni megállapodás alapján kerül meghatározásra. A megrendeléseket legalább 2 munkanappal, akciós rendelések esetén 3 héttel, speciális cikkek (termékkiállító, vegyes raklapok, görgős raklap) megrendelése esetén legalább 5 munkanappal a kívánt szállítási határidő előtt kell leadni. A tervezett akciókat a Vöslauer-nek 6 héttel előre kell jelezni, az akció bevezetését megelőző 4 héttel jelezni kell a Vöslauer felé az időtartamot, a termékeket és a mennyiségeket.

6. ÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Az árakat minden esetben úgy értendők, hogy nem tartalmazzák az adót és az esetleges betétdíjakat. A százalékban megadott kedvezmények a mindenkori listaárakra vonatkoznak, és nem tartalmazzák az adót és a betétdíjat. Az árengedmények, ill. kedvezmények semmilyen esetben sem biztosítják a vevő számára az ilyen árengedmények/​kedvezmények jövőbeli nyújtását.

7. SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A rendelések kiszállítása a megállapodás szerinti fizetési feltételek és kondíciók mellett történik. A kifizetéseket az áru átvétele esetén kifejezetten ettől eltérő megállapodás hiányában levonás nélkül kell teljesíteni. A Vöslauer azonban, amennyiben a fizetési határidőről megállapodás született, fenntartja a jogot arra, hogy a kiszállítást készpénz ellenében végezze, amennyiben a vevő a követeléseket nem időben teljesíti, a banki levonás meghiúsul vagy a vevő fizetőképessége csökken. Továbbá a Vöslauer fizetési késedelem esetén jogosult arra, hogy megtagadja a kiszállítást a hátralék teljes kifizetéséig.
Készpénz ellenében történő kiszállítás esetén a szállítólevél számlának minősül.
A Vöslauer jogosult arra, hogy a készpénzben történő kifizetés elmulasztása esetén a kiszállítást megtagadja. A Vöslauer jogosult arra, hogy követeléseinek csekkel való teljesítését megtagadja, ha aggályai vannak a csekk fedezetével kapcsolatban.
A vevő nem jogosult arra, hogy nem teljes szállításra vagy garanciaigényekre hivatkozva kifizetéseket tartson vissza. A Vöslauer követeléseinek a vevő által teljesítendőnek vélt ellenkövetelésbe való beszámítására nem kerül sor, kivéve ha az ellenkövetelést bíróság állapítja meg vagy ezt a követelést a Vöslauer írásban elismeri.
A Vöslauer jogosult arra, hogy a vevővel megállapodott kedvezményeket visszatartsa, és azokat a vevővel szemben fennálló nem teljesített követelésekbe beszámítsa. A vevő által történő kifizetések, ill. visszatartott kedvezmények a törlesztés szabályai szerint kerülnek beszámításra.
A Vöslauer a megállapodás szerinti szállítási határidőket a lehető legjobban betartja. A bejelentett szállítási határidő túllépéséből eredően a vevőnek sem kártérítési, sem jótállási vagy egyéb igénye nem keletkezik, kivéve ha a felek eseti alapon kivételesen írásban kifejezetten fix ügyletről állapodtak meg. Az üzemzavarokat, közlekedési fennakadásokat és az alvállalkozók nem megfelelő szállítását vis maiornak kell tekinteni, és a Vöslauer az akadályozás időtartamára mentesül a szállítási kötelezettsége alól anélkül, hogy a vevőnek ezáltal bármilyen igénye keletkezne. Előfordulhatnak részszállítmányok, és a Vöslauer jogosult minden részszállítmányról külön számlát kiállítani.

8. FIZETÉSI KÉSEDELEM, KÉSEDELMI KAMAT ÉS FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

A Vöslauer még önhibán kívüli fizetési késedelem esetén is jogosult arra, hogy évi 12% késedelmi kamatot számítson fel. Alacsonyabb mértékű késedelmi kamat felszámítása – különösen, ha az a vevő számára nyújtott engedmény — nem alapozza mega 12% késedelmi kamat igénylésének jogától való elállást. A fizetési felszólításokért a Vöslauer legfeljebb 40 € összegű felszólítási költséget számít fel.

9. RÉSZLEGES KIFIZETÉS ÉS RÉSZLETFIZETÉS

Amennyiben vevőnkkel részleges kifizetésben vagy részletfizetésben állapodtunk meg, akkor ez a megállapodás késedelmes fizetés esetén akkor is érvényét veszti, ha csak a részlet egy részét teljesítik késedelmesen, így valamennyi követelés, beleértve a fent említett késedelmi kamatokat, azonnal esedékessé válik. A vevő a részleges kifizetésről vagy részletfizetésről való megállapodással nyilatkozatában véglegesen lemond arról, hogy a követelések elévülésére hivatkozva kifogást emeljen.

10. BIZTOSÍTÁS ÉS FELELŐSSÉG

A Vöslauer valamennyi terméke jellegénél (pl. minőségmegőrzés) és csomagolásánál (pl. címkézés) fogva megfelel a vonatkozó osztrák jogszabályoknak. Ha a vevő az árut Ausztriából exportálja, kizárólagosan felel az Ausztrián kívül vonatkozó rendelkezések betartásáért, különösen az élelmiszerekre, címkézésre, fogyasztóvédelemi és versenyjogi szabályokra vonatkozóan, és a vevő e tekintetben a Vöslauer-rel szemben nem élhet panasszal vagy kártérítési igénnyel. A vevő a szállítás során szállítólevelet kap, amelyen írásban megerősíti a hiánytalan teljesítést. A látható hiányosságokat és készlethiányt kiszállításkor a vevőnek jeleznie kell a szállítólevélen. A felfedezett hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb a hiányosságok felfedezését követő 3 napon belül kell jelezni. Amennyiben a hiányosságokat nem vagy nem időben jelzik, akkor az árut jóváhagyottnak kell tekinteni. A jótállási vagy kártérítési igények, valamint a hiányosságok alapján történt megtévesztés miatti megtámadhatósághoz való jog érvényesítése ezekben az esetekben kizárt.
A szavatossági időszak 3 hónapig tart. A vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiány az átvétel időpontjában állt fenn. A Vöslauer fenntartja a jogot arra, hogy a jogos jótállási igényeket saját belátása szerint javítással, cserével vagy a vételár csökkentésével teljesítse.
A kártérítési igények érvényesítése enyhe gondatlanság esetén kizárt, kivéve ha személyi sérülés történt. A súlyos gondatlanság, ill. szándékosság fennállását a károsultnak kell bizonyítania. A kártérítési igények a kárról és a károkozóról való tudomásszerzéstől számított 12 hónap elteltével évülnek el. A következményes károkért való felelősség kizárt.

11. ADATVÉDELEM

A Vöslauer a vevő személyes adatait annak hozzájárulása nélkül nem továbbítja harmadik fél részére, kivéve ha a Vöslauer jogszabályi rendelkezések és/​vagy hatósági vagy bírósági felhívás alapján jogosult vagy köteles az adattovábbításra.
A vevőkkel, szerződésekkel, szállítási és fizetési módokkal, ill. a kifizetési gyakorlattal kapcsolatos adatok vállalatcsoporton belül történő kezelése, valamint a szerződések lebonyolítása céljából a vevő az üzleti kapcsolat időtartama alatt keletkezett adatait továbbítjuk az Ottakringer Getränke AG vállalatcsoporthoz tartozó vállalat részére. A Vöslauer által történő adatgyűjtéssel, adatkezeléssel és az adatok felhasználásával kapcsolatos kérdéseit adatenschutz@​voeslauer.​atcímre küldheti.

12. TELJESÍTÉS HELYE, ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A teljesítés helye a Vöslauer székhelye. Amennyiben az ÁSZF egy vagy több rendelkezése bármilyen okból érvénytelen vagy hatálytalan, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy hatályosságát. Az osztrák jogot kell alkalmazni, kizárólagos joghatóság a mindenkori hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bécsi bíróság.